درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

علیرضا یوسفی کنارسری

مدیرعامل

امیرحسین قلی سیزآبادی

رئیس هیئت مدیره

الهه یوسفی کنارسری

نائب رئیس هیئت مدیره