زبان فارسی مهرپل

مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): فارس
محل اجرای پروژه (شهر): شيراز
شماره مناقصه: نوبت اول شماره 99-37
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری 2 - الکترونیکی (ایمیل)
محل دریافت اسناد: فارس
محل تحویل پیشنهاد: فارس