زبان فارسی مهرپل

استعلام واگذارسازی بی خطرسازی بیمارستان، نوبت دوم

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): آذربايجان غربي
محل اجرای پروژه (شهر): پيرانشهر
شماره مناقصه: 2619990
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: آذربایجان غربی
محل تحویل پیشنهاد: آذربایجان غربی