زبان فارسی مهرپل

مناقصه، انجام کارهای باقیمانده سد و تاسیسات وابسته تنگ حمام

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): كرمانشاه
محل اجرای پروژه (شهر): پاوه
شماره مناقصه: 14588850
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - الکترونیکی (ایمیل)
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - الکترونیکی (ایمیل)

ایمیل:
تلفن: 021-22909545

www.setadiran.ir