زبان فارسی مهرپل

مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف، فضای سبز و باغبانی و جمع آوری زباله و ...

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): كرمان
شماره مناقصه: 2613195
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: کرمان
محل تحویل پیشنهاد: کرمان

ایمیل:
تلفن: 021-22909545