زبان فارسی مهرپل

مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بلوار خلیج فارس و فاز دو شهر نوبت دوم

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): فارس
شماره مناقصه: 22-99 نوبت دوم
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری 2 - الکترونیکی (ایمیل)
محل دریافت اسناد: فارس
محل تحویل پیشنهاد: فارس