زبان فارسی مهرپل

مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی حوزه آبخیز بهرستاق نوبت اول

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): مازندران
شماره مناقصه: 2607597
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: مازندران
محل تحویل پیشنهاد: مازندران

ایمیل:
تلفن: 021-22909545