زبان فارسی مهرپل

مناقصه واگذاری حجمی امور انتظامات

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
قیمت اسناد: 441,600,000 ریال
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): البرز
شماره مناقصه: 2607551
محدوده انتشار: داخلی
مبلغ برآورد مناقصه: 441,600,000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 441,600,000 ریال
قیمت اسناد: 441,600,000 ریال
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: البرز
محل تحویل پیشنهاد: البرز

ایمیل:
تلفن: 021-22909545