زبان فارسی مهرپل

فراخوان مناقصه اجرای لاین دوم خیابان فرهنگ و فاز اول محوطه سازی محله 10 و ... نوبت دوم

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): خوزستان
شماره مناقصه: 20990014-5000013
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: خوزستان
محل تحویل پیشنهاد: خوزستان

ایمیل:
تلفن: 021-22909545