زبان فارسی مهرپل

مناقصه احداث فضای سبز کمربندی... نوبت دوم

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
قیمت اسناد: 377,000,000 ریال
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): فارس
شماره مناقصه: نوبت دوم شماره 99-34
محدوده انتشار: داخلی
مبلغ برآورد مناقصه: 377,000,000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 377,000,000 ریال
قیمت اسناد: 377,000,000 ریال
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: فارس
محل تحویل پیشنهاد: فارس

ایمیل:
تلفن: 021-22909545