زبان فارسی مهرپل

مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح منطقه یک (با مصالح)

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): زنجان
شماره مناقصه: نوبت دوم 99-15
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - الکترونیکی (ایمیل)
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - الکترونیکی (ایمیل)

ایمیل:
تلفن: 09123076096

www.zanjan.ir