زبان فارسی مهرپل

تجدید فراخوان مناقصه تنظیمات ساختمان های اداری، عملیاتی و محاوط و احیا و نگهداری فضای سبز

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): كرمانشاه
شماره مناقصه: 2099001413000008
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری 2 - الکترونیکی (ایمیل)
محل دریافت اسناد: کرمانشاه
محل تحویل پیشنهاد: کرمانشاه

ایمیل:
تلفن: 021-22909545