زبان فارسی مهرپل

تکرار فراخوان مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه تانکر مخصوص حمل آب آشامیدنی نوبت دوم

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): خوزستان
شماره مناقصه: 1 ت/98/0261/م م نوب
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - الکترونیکی (ایمیل)
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - الکترونیکی (ایمیل)

ایمیل:
تلفن: 021-22909545