زبان فارسی مهرپل

مناقصه، استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی و تثبیت بستر رودخانه نومل و گرمابدشت (بازه شماره 2)

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): گلستان
شماره مناقصه: 13356683
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: گلستان
محل تحویل پیشنهاد: گلستان

ایمیل:
تلفن: 021-22909545