زبان فارسی مهرپل

استعلام احداث کانال دلاوران

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): خراسان رضوي
محل اجرای پروژه (شهر): مشهد
شماره مناقصه: 9/99/17030
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: مشهد
محل تحویل پیشنهاد: مشهد

ایمیل:
تلفن: 021-22909545