زبان فارسی مهرپل

تجدید مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات در سردخانه

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): فارس
شماره مناقصه: شماره 99/17 نوبت اول
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: فارس
محل تحویل پیشنهاد: فارس

ایمیل:
تلفن: 09123076096