زبان فارسی مهرپل

مناقصه عملیات اسکن پرونده های مشترکین تجدید

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما:
قیمت اسناد: 1,000,000 ریال
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): فارس
محل اجرای پروژه (شهر): شيراز
شماره مناقصه: شماره 413/8786 نوبت
محدوده انتشار: داخلی
مبلغ برآورد مناقصه: 1,000,000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1,000,000 ریال
قیمت اسناد: 1,000,000 ریال
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری 2 - الکترونیکی (ایمیل)
محل دریافت اسناد: شیراز
محل تحویل پیشنهاد: شیراز

ایمیل:
تلفن: 09123076096