زبان فارسی مهرپل

تجدید مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان البرز
قیمت اسناد: 25,222,412,256 ریال
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): البرز
محل اجرای پروژه (شهر): كرج
شماره مناقصه: نوبت اول_ شماره 99/ع
محدوده انتشار: داخلی
قیمت اسناد: 25,222,412,256 ریال
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: البرز
محل تحویل پیشنهاد: البرز