زبان فارسی مهرپل

فراخوان تجدید مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما: شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران
قیمت اسناد: 1,061,803,080,264 ریال
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): تهران
محل اجرای پروژه (شهر): تهران
شماره مناقصه: نوبت اول شماره 99/4
محدوده انتشار: داخلی
قیمت اسناد: 1,061,803,080,264 ریال
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: تهران
محل تحویل پیشنهاد: تهران