زبان فارسی مهرپل

استعلام واگذاری استعلام بهای امور خدمات پشتیبانی (تاسیسات، فضای سبز و خدمات)

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما: اداره کل بهزیستی استان سمنان
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): سمنان
محل اجرای پروژه (شهر): سمنان
شماره مناقصه: 1199004036000006
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: سمنان
محل تحویل پیشنهاد: سمنان