زبان فارسی مهرپل

مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ساماندهی رودخانه دویرج در محدوده شهر موسیان

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما: شرکت آب منطقه ای ایلام
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): ايلام
محل اجرای پروژه (شهر): ايلام
شماره مناقصه: 2099001414000006
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری 2 - الکترونیکی (ایمیل)
محل دریافت اسناد: ایلام
محل تحویل پیشنهاد: ایلام