زبان فارسی مهرپل

مناقصه، شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی و ...

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما: شرکت آب منطقه ای قزوین
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): قزوين
محل اجرای پروژه (شهر): قزوين
شماره مناقصه: 12476868
محدوده انتشار: بین المللی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: قزوین
محل تحویل پیشنهاد: قزوین