زبان فارسی مهرپل

تجدید مناقصه حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه کرمانشاه
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): كرمانشاه
محل اجرای پروژه (شهر): كرمانشاه
شماره مناقصه: 2099091854000010
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: کرمانشاه
محل تحویل پیشنهاد: کرمانشاه