زبان فارسی مهرپل

استعلام تعیین ارتفاع مطلق چاه های پیزومتر دشتهای ورامین و مبارکیه (استان تهران) با استفاده از G.P.S دو فرکانسه گیرنده های ماهواره ای

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): تهران
محل اجرای پروژه (شهر): ورامين
شماره مناقصه: 1199001025000054
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: تهران
محل تحویل پیشنهاد: تهارن