زبان فارسی مهرپل

مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ و تجهیز چاهک مخزنی، حصارکشی، محوطه سازی و اجرای خط انتقال مسیر ایستگاه پمپاژ تا مخزن

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گلستان
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): گلستان
محل اجرای پروژه (شهر): كلاله
شماره مناقصه: 2099005147000109
محدوده انتشار: داخلی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: سامانه ستاد
محل تحویل پیشنهاد: سامانه ستاد