زبان فارسی مهرپل

یک باب ساختمان پانسیون شماره 7 جمعیت هلال احمر لارستان

مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :

مهلت به پایان رسیده است!

مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
مهلت به پایان رسیده است!
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!

نام کارفرما: جمعیت هلال احمر استان فارس
نوع مناقصه: یک مرحله ای
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه (استان): فارس
محل اجرای پروژه (شهر): لار
شماره مزایده: 5099005207000011
محدوده انتشار: داخلی
تاریخ درج آگهی در روزنامه: 1399/05/02
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 1 - حضوری
نحوه تحویل پیشنهاد: 1 - حضوری
محل دریافت اسناد: جمعیت هلال احمر استان فارس
محل تحویل پیشنهاد: جمعیت هلال احمر استان فارس

مهلت زمانی پذیرش برنده بودن (عقد قرارداد) 7 روز پس از اعلام به برنده