مناقصه / مزایده

مشخصات مزایده موضوع مزایده : 4846541651561 شماره مزایده : 4846541651561 مبلغ برآورد مزایده : 4846541651561 ریال جزییات مناقصه
نام کارفرما : کاربر مهمان تلفن همراه : کاربر مهمان مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 4846541651561 ریال
محل اجرای پروژه (استان) : آذربايجان غربي تلفن ثابت : کاربر مهمان محل تامین اعتبار : داخلی
محل اجرای پروژه (شهر) : نقده نمابر : قیمت اسناد : 4846541651561 ریال
زمان های کلیدی
مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :
مهلت به پایان رسیده است!
مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!