مناقصه / مزایده

مشخصات مناقصه موضوع مناقصه : ثبت مناقصه / مزایده جدید شماره مناقصه : 55454154121 مبلغ برآورد مناقصه : 190000000 ریال جزییات مناقصه
نام کارفرما : عمران پردازان پارس تلفن همراه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1500000000 ریال
محل اجرای پروژه (استان) : ايلام تلفن ثابت : محل تامین اعتبار : داخلی
محل اجرای پروژه (شهر) : ايلام نمابر : 1111125436365 قیمت اسناد : 125000000000 ریال
زمان های کلیدی
مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :
مهلت به پایان رسیده است!
مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!