مناقصه / مزایده

مشخصات مناقصه موضوع مناقصه : تست شماره مناقصه : تست مبلغ برآورد مناقصه : 12500000000000000000 ریال جزییات مناقصه
نام کارفرما : کاربر مهمان تلفن همراه : کاربر مهمان مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 500000000000000 ریال
محل اجرای پروژه (استان) : زنجان تلفن ثابت : کاربر مهمان محل تامین اعتبار : داخلی
محل اجرای پروژه (شهر) : قيدار نمابر : قیمت اسناد : 120000000000000 ریال
زمان های کلیدی
مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :
مهلت به پایان رسیده است!
مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!
مشخصات مزایده موضوع مزایده : 1212 شماره مزایده : 121212 مبلغ برآورد مزایده : ریال جزییات مناقصه
نام کارفرما : کاربر مهمان تلفن همراه : کاربر مهمان مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ریال
محل اجرای پروژه (استان) : آذربايجان غربي تلفن ثابت : کاربر مهمان محل تامین اعتبار : منابع عمرانی
محل اجرای پروژه (شهر) : اشنويه نمابر : قیمت اسناد : ریال
زمان های کلیدی
مهلت باقیمانده تا خرید اسناد مناقصه :
مهلت باقیمانده تا ارسال پیشنهاد :
زمان باقیمانده تا بازگشایی پاکات :
مهلت به پایان رسیده است!