سان واتر

مدل: لوله های دریپردار "سان" غیر خود تنظیم یا دبی متغیر
مدت زمان ارسال محصول: 1 روز
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز
اطلاعات محصول:

این نوع از لوله های دریپردار، دریپر آنها بگونه ای طراحی و مونتاژشده اند که با بهره گیری از خاصیت جریان گردابی سرعت آب را در سطح دریپر به حداکثر میرساند که باعث حذف کلیه رسوبات رایج شود سپس عبور جریان آب از شیارهای مارپیچ گونه و سطوح فیلتراسیون ثانویه این جریان پرسرعت و متلاطم را به حداقل سرعت ممکن رسانده تا برابر میزان تعیین شده خروجی یا دبی دریپر آب مورد نیاز به مکان مورد نظر برسد.