سایر خدمات مهرپل

خلاقیت و سرمایه را در کنار هم قرار دادیم.  مهرپل با ارائه فضای معرفی ایده ها و اختراعات در کنارسرمایه گذاران مطمئن موجب تجاری سازی خواهد شد. همچنین در این بخش سرمایه گذار و سرمایه پذیر می توانند شرایط خود را جهت مشارکت اعلام نماید.

  • مهرپل تمامی ایده و اختراعات را به متقاضیان در صنعت و بازار معرفی کرده تا ازظرفیت کارآفرینان و مخترعان به بهترین شکل استفاده گردد.
  • با مهرپل ، تامین منابع مالی برای شرکت ها و موسسات خود را جستجو کنید
  • سرمایه های خود را با مهرپل بهتر سرمایه گذاری کنید