بیمۀ آتش سوزی

بیمۀ آتش سوزی

( بیمۀ آتش سوزی ) آیا میدانید مدیر و یا مدیران آپارتمان هاي مسکونی موظف به تهیه پوشش بیمه آتش سوزي جهت کل مجموعه می باشند؟

طبق قانون تملک آپارتمان ها :

مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزى بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام به خرید بیمه نامه آتش سوزى و بروز خسارت مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده مى باشند.

بیمۀ آتش سوزی یکى از رشته هاى بیمه اموال است و لذا در این نــوع بیمــه نامــه کلیــه امــوال منقــول و غیرمنقــول شــامل واحدهــاى

مسکونى، خدماتى، ادارى، آموزشى، کارگاهى، صنعتى، انباره ا و ... و همچنین لوازم و اثاثیه و ماشین آلات و موجودى واقع در آنها قابل بیمه شدن

مى باشند. در این نوع از بیمه، بیمه گر تامین و جبران زیان هاى مالى و مادى که بر اثر وقوع خطرات آتش سوزى، انفجار و صاعقه و یا خطرات

اضافى قابل ارائه در بیمه هاى آتش سوزى (بشرح ذیل) به مورد بیمه (اموال بیمه گزار) وارد مى شود را بر عهده دارد.

لازم بذکر است که امکان ارائه پوشش مسئولیت بیمه گزار در قبال اشخاص ثالث بر اثر وقوع خطر آتش سوزى و انفجار و برخى خطــرات اضافــى ماننــد ترکیدگــى لولــه آب کــه طبــق قانــون موجــب مس ئولیت بیمه گزار بشود و همچنین پوشش هزینه پاکسازى و برداشت ضایعات نیز وجود دارد.

گروه هاى اصلى بیمه نامه آتش سوزى  بیمه واحدهاى صنعتى: شـامل کارخـانجـات از جـملـه کارخـانجـات ریسندگى، بافندگى، رنگ سازى و مواد شیمیایى، خودروسازى و موتور سیکلت سازى، داروسازى و مواد غذایى، کارخانجات چرم سازى، موزائیک و سرامیک سازى، لوازم بهداشتى، ریخته گرى، آبکارى و ... مى باشد.

بیمه واحدهاى مسکونى: شامل کلیه واحدهاى مسکونى بصورت ویلا ،خانه، آپارتمان و مجتمع هاى آپارتمانى مى باشد.

بیمه واحدهاى غیر صنعتى: شامل آموزشـگاهـها، بیمـارسـتـان و درمانگاه، آزمایشگاه و مطب پزشکان، دفاتر ادارى، تجارى، فروشگاهها ،آرایشگاه، آتلیه عکاسى، انبارها، نمایشگاهها، موزه ها، هتل ها و مهمانسراها، فرهنگسراها و ... مى باشد.

انواع خطرات قابل بیمه شدن در بیمه نامه آتش سوزى

خطرات اصلى: شامل خطرات حریق (آتش سوزى)، انفجار، صاعقه (رعد و برق) مى باشد. در بیمه نامه هاى آتش سوزى این سه خطر با هم تحت پوشش قرار مى گیرند و قابل تفکیک نیستند.

خطرات اضافى: شامل سیل و طغیان آب رودخانه و دریا، زلزله و آتش فشان، طوفان - گردباد - تند باد، سقوط بهمن، سقوط و برخورد اجسام خارجى، شکست شیشه، سرقت با شکست حرز اموال و اثاثیه ،رانش و فروکش کردن زمین، سقوط هواپیما و هلى کوپتر و اشیاء ساقط شده از آنها، ضایعات ناشى از برف و باران، ضایعات ناشى از ترکیدگى لوله آب و فاضلاب، آشوب ـ بلوا ـ شورش SRCC))، ریزش مواد مذاب در کارخانجات ذوب فلزات و ریخته گرى، انفجار و دفرمه شدن بویلرها و ظروف تحت فشار صنعتى و ... مى باشـند.

بیمه آتش سوزى واحد هاى صنعتى

در این نوع از بیمه نامه بیمه گر طبق درخواست بیمه گزار ساختمان ،تاسیسات، ماشین آلات و موجودى انبار و یا کالاى در جریان ساخت و یا محصولات نهایى واحدهاى صنعتى را در مقابل خطرات اصلى و اضافى تحت پوشش قرار مى دهد.

بیمه آتش سوزى با شرایط جایگزینی :

این بیمه نامه بیشتر توسط واحدهاى صنعتى و تولیدى خریدارى مى شود. به دلیل شرایط اقتصادى و افزایش قیمت ها و استهلاك، اموال معمولا ارزش خود را از دست مى دهند. اگر بیمه گزار اموال خود را به قیمت روز بیمه کند و خسارتى به اموال وارد شود، امکان خرید تجهیزات و ماشین آلات و ساخت مجدد ساختمان و در نهایت تجدید فعالیت اقتصادى مشکل خواهد بود. در این بیمه نامه امکان جایگزینى و یا بازسازى برخى از اموال در نظر گرفته شده است. در این بیمه نامه، بیمه گزار داراییهاى خود را به ارزش نو ارزیابى و آنها را با قیمت هاى جدید بیمه مى کند و در صورت بروز یکى از خطرات مشمول بیمه ،اگر خسارتى وارد شود، بیمه گر نسبت به تعمیر و بازسازى اموال آسیب دیده و یا جایگزینى آنها اقدام لازم را خواهد کرد. این پوشش مخصــوص ســاختـمان و ماشـین آلات بوده و موجـودى مـواد اولیه ،کالاى ساخته شده، لوازم و اثاثیه مصرفى را شامل نمى شود.

بیمه آتش سوزى انبار با سرمایه شناور (سرمایه متغیرموجودى کالا و مواد)

یکــى از اهــداف شــرکت هــاى بیمــه، ارائــه پوشــش هــاى بیمــه اى متناســب بــا نیــاز بیمــه گــزاران مــى باشــد. بیمــه نامــه شــناور یــا اظهارنامه اى ویا سرمایه متغیر نیز در رابطه با موجودى ها و کالاى در گــردش، از جملــه مــواد اولیــه، کالاى در جریــان ســاخت و کالاى ساخته شده (محصولات) مىباشد. در این نوع از بیمه نامه بیمه گذار موظف است در ابتداى صدور بیم ه نام ه حداکث ر می زان و مبلــغ ســرمایه موجــودى احتمالــى خــود در طــول اعتبــار بیمــه نامــه جه ت ص دور بیم ه نام ه مش خص نمای د. همچنی ن بیم ه گ زار موظ ف اســت میانگیــن موجــودى واقعــى هــر مــاه را براســاس مســتندات معتبــر (اســناد و مــدارك مالــى و انبــاردارى) محاســبه و حداکثــر تــا ده ماه بعد طى نامه به بیمه گر اعلام نماید. تعیین حق بیمه قطعــى در پایــان دوره بیمــه نامــه براســاس میانگیــن ســرمایه هــاى اعلام شده در پایان هر ماه انجام مى شود.

بیمه آتش سوزى مرهونات بانکى

در این نوع از بیمه هاى آتش سوزى، ساختمان، اموال و اثاثیه و یا موجــودى بــه نفــع بانــک بیمــه مــى گردنــد. هنگامــى کــه بانــک بــه اشخاص وام مى دهد، جهت جلوگیرى از تلف شدن سرمایه خود هنگام حادثه، از اشخاص مى خواهد تا اموال و اثاثیه و یا کالا و یا ساختمانى را که با آن وام خریدارى شده اند یا به عنوان گرو در رهن بانک قرار داده شده اند را تحت پوشش بیمه هاى آتش سوزى و بعضى از خطرات اضافى قرار دهد.

 

از سایت ما به آدرس www.mehrpol.com دیدن فرمایید.