زبان فارسی مهرپل

شکست در بنگاه هاي کوچک و متوسط

نشانه هاي شکست در بنگاه هاي کوچک و متوسط

شکست یک کسب و کار می تواند نتیجه عوامل مختلف از حوزه هاي داخل یا خارج سازمان باشد.

عدم تعیین یک یا دو دلیل حاکی از این است که کارآفرینان بایستی به این نکته توجه داشته باشند که عوامل زیادي به صورت همزمان رخ خواهند داد و حیات یک شرکت را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

نکته دیگر که از بررسی دلایل شکست کسب کارها بدست می آید این است که عوامل مرتبط با مالک یا مدیر شرکت از مهمترین عوامل تاثیرگذار در تعیین شکست بنگاه هاي کوچک و متوسط می باشد.

نشانه هاي شکست نیز زمانی قابل شناسایی می باشند که تمامی حوزه هاي سازمان دائما مورد تحلیل قرار گیرند.

نشانه هاي اساسی شکست معمولا از حوزه مالی نشات می گیرد که دلیل اصلی آن ناشی از قابلیت اندازه گیري آن می باشد.

علی رغم اینکه نشانه هاي مالی شکست کسب و کارها براحتی قابل شناسایی هستند، نشانه هاي رفتاري و سازمانی به سهولت قابل تیین نیستند.

به نظر می رسد که اهمیت نشانه هاي غیر مالی در موقعیت زوال یک شرکت بویژه در کسب و کارهاي کوچک و متوسط بسیار سودمند می باشد، چرا که در این کسب و کارها، دفاتر شرکت اجازه استفاده از سنجه هاي مالی را نمی دهد.

از طرف دیگر، ارزیابی نشانه هاي غیر مالی، روشی کاملا ذهنی بوده و شناسایی آنها دشوارتر می باشد.

با این وجود، ترکیب این روش با تحلیل عوامل اساسی از جمله کاهش در فروش یا سود و یا کمبود نقدینگی می تواند مالک شرکت را وادار به انجام اقدامات درست کند.

براي یک کسب و کار کوچک و متوسط بسیار مهم و ضروریست تا به سرعت و با مهارت نشانه هاي بحران را به منظور جلوگیري از ورشکستگی درك کند.

امروزه بنگاه هاي کوچک و متوسط نبایستی تنها به دنبال کاهش بحرانی باشند که به دام آن افتاده اند، بلکه بایستی قادر به پیش بینی درست آن و انجام اقدامات مناسب قبل از وقوع بحران باشند.

براي دستیابی به این هدف، بهتر است ابزارهایی را به منظور تعیین دلایل و نشانه هاي شکست بکار گیرند.

نشانه هاي شکست کسب و کارها :

 دسته بندي دیگري که در فرایند شکست کسب و کار تعیین شده، نشانه هاي سقوط کسب و کار می باشد.

نشانه ها می توانند وقوع یک رویداد را در آینده پیش بینی کنند که این کار می تواند در تحلیل دلایل شکست کسب و کار به منظور جلوگیري از وقوع ورشکستگی سودمند باشد.

در طبقه بندي نشانه هاي شکست کسب و کارها، تمایل عمومی بر تعیین نشانه هاي مالی و غیر مالی شکست می باشد.

نشانه هاي اصلی موقعیت مالی در حال افول عبارتند از :

-   کاهش میزان فروش و سود، کاهش نقدینگی (اوق و دي پرایجکر، 2006)

-  کاهش سهم بازار شرکت (کروتزن و ون کایلی، 2007)

-  افزایش در هزینه هاي عملیاتی ( کوکسال و آردیتی، 2004)

-  سطح بدهی بالا (کورول و پروساك، 2005 )

-  سطح موجودي بالا (زلک، 2003)

دلایل شکست بنگاه هاي کوچک و متوسط :

علت شایع براي شکست کسب و کارهاي کوچک و متوسط را به دو دسته تقسیم کردند :

-  مهارت مدیریتی ناکافی یک کارآفرین و یا دانش ضعیف مدیریت در مورد کسب و کار

-  سرمایه ناکافی

فرایند شکست کسب و کارهاي کوچک و متوسط :

فرایند شکست کسب و کارهاي کوچک و متوسط را به پنج نوع تقسیم کرده است :

شروع نا موفق

 این فرایند، فرایند شکست مرسومی است که طی آن شرکتها شانس زیادي براي زنده ماندن ندارند.

دلیل اصلی چنین امري می تواند ناشی از اشتباهات مدیریتی صورت گرفته در ایجاد کسب و کار باشد.

عدم استفاده از شیوه مدیریت اقتضایی منجر به ایجاد مکانیسم هاي کنترل نامناسب و عدم کارایی عملیات می شود.

اشتباهات در سیاست شرکت نیز نتیجه مشهود اشتباهات مدیریتی می باشد.

معمولا این نوع از کسب و کارها در یک دوره زمانی محدود، از مشکلات بسیار بزرگ رنج می برند و سقوط شرکت به احتمال بسیار زیاد پس از مدت کوتاهی بعد تاسیس شرکت، رخ خواهد داد.

 شرکت با رشد کورکورانه

ضعف اولیه رهبران چنین شرکتهایی، عکس العمل آنها به موفقیت هاي ابتدایی شرکت است.

در چنین حالتی مدیریت به شدت خوش بینانه و کورکورانه عمل خواهد کرد، مخارج سرمایه اي و مالی شرکت همواره افزایش می یابد،

ساختار سازمانی و مدیریتی شرکت بدون تغییر باقی مانده و توجهی به خطرات و مسائل پیش روي سازمان نخواهد شد.

این عوامل منجر به فقدان کنترل و عدم آگاهی از مشکلات احتمالی اي می شود که ممکن است اثربخشی کسب و کار را تحت تاثیرقرار دهد.

در یک دوره طولانی تر، چنین موقعیتی منجر به از دست دادن سلامت مالی شرکت شده، علائم منفی نادیده انگاشته شده و تنها به تاثیر عوامل خارجی توجه می شود.

شرکت بی روح

 این حالت مربوط به شرکتهایی است که تنها براي چند سال کوتاه با موفقیت به حیات خود ادامه می دهند.

فقدان انگیزش و تعهد رهبران از ویژگی هاي معمول چنین شرکتهایی می باشد.

کارآفرینان از استراتژیهایی استفاده می کنند که در دوره هاي گذشته موفق بوده اند.

به دلیل بی روح بودن(عدم توجه به محیط) کارآفرینان، رهبران و مدیران این شرکتها، آنها متوجه تغییرات تدریجی محیطی و ضرر ناشی از مزیت استراتژیک آن نخواهند شد.

چنین امري تا جایی ادامه خواهد یافت که مشکلات جدي و جبران ناپذیري در ساختار سرمایه شرکت رخ می دهد.

تلاش و کوشش نیز به منظور سازماندهی مجدد به دلیل انعطاف ناپذیري و فقدان تعهد مدیران، کمکی به بهبود شرکت نخواهد کرد

شرکت با رشد بلند پروازانه

مدیریت یا رهبر کارآفرین چنین شرکتهایی به دنبال تبدیل سازمان خود به عنوان شرکت برتر در صنعت می باشد.

چنین شرکتهایی تمایل زیادي به پذیرش ریسک داشته و برخی از آنها بسیار خوش بین می باشند.

آنها به برنامه ریزي بلند مدت اهمیت زیادي قائل نیستند.

ضعف اولیه آنها نیز تخمین بسیار زیاد تقاضا براي محصولات شرکت با وجود فقدان تجربه و قابلیتهاي مدیریتی می باشد.

چنین برآورد اضافی از میزان تقاضا می تواند در نتیجه خوشبینانه بودن زیاد از حد و یا فقدان اطلاعات کافی از اندازه بازار و یا سرعت تغییر احتمالی شرکت توسط مشتریان باشد.

نتیجه چنین موقعیتی، نبود فروش کافی به منظور پوشش هزینه ها و وجود ظرفیت بیش از حد بدون در نظر گرفتن تقاضاي واقعی براي محصول خواهد بود. این امر در نهایت منجر به سقوط شرکت خواهد شد

مصرف داخلی زیاد از حد

در چنین شرکتهایی، مالک از منابع شرکت به منظور تحقق ایده هاي شخصی خود و نیز بهبود موقعیت اجتماعی خود در خارج از شرکت استفاده می کند.

چنین فردي ارزش زیادي براي تامین نیازهاي کوتاه مدت خود در مقایسه با نیازهاي شرکت قائل است.

آنها اغلب از هوش خلاقانه خود استفاده می کنند تا رفتار فریبکارانه خود را از دید عموم دور نگه دارند.

لذا، نشانه هاي سقوط مالی شرکت دیرتر و دیرتر آشکار می شود. اما انحلال کامل شرکت در مدت کوتاه به وقوع خواهد پیوست، چرا که دیگر زمانی براي حل مشکل باقی نمانده است.

هر کسب و کار کوچک و متوسط باید به این واقعیت توجه داشته باشد که در این شرایط (دوره عدم اطمینان و ریسک، بحران به یک عنصر ذاتی در عملیات شرکت تبدیل می شود.

در نتیجه ذکر این نکته ضروري است که تجزیه و تحلیل منابع و فرایند شکست نباید به عنوان یک موضوع دوره اي در نظر گرفته شود، بلکه همواره باید منتظر نشانه هاي بحران بوده و قبل از وقوع آن با اقدامات درست و بجا از سقوط شرکت جلوگیري کرد.

سامانه مهرپل و شرکت های کسب و کارهای کوچک و متوسط

شرکت آرنامهر پل در سال 1395  در تهران تاسیس و موضوع اصلی فعالیت خود را با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات در ایجاد فضای مناسب برای انجام فعالیت های B2B در محیطی مناسب بین عرضه کننده و تقاضاکننده قرار داده و تمامی بنگاههای اقتصادی و صنعتی با عضویت در آن ضمن معرفی فعالیت ها، محصولات خود، با سایر شرکت ها و موسسات برای تبادلات تجاری ارتباط برقرار می نماید.

بنابراین مهرپل با ارائه سبکی نوین از تجارت الکترونیک موجب همکاری بیشتر شرکت ها و موسسات با یکدیگر و رشد تجارت و خدمات آنها از طریق استفاده از تراکنش های B2Bخواهد شد.

سامانه مهرپل با سه رویکرد افزایش درآمد، مدیریت هزینه و ایجاد تمایز در نوع ارائه خدمات برای شرکت ها و موسسات عضو مهرپل، اقدام به ارائه چهار نوع خدمت به اعضای خود نمود که عبارتند از:

الف) معرفی شرکتها و موسسات عضو

ب) ابزارهای کاربردی مدیریت

ج) دپارتمان های خدمات

د) بازارهای فروش کالا و خدمات

    سامانه مهرپل ( www.mehrpol.com ) بستر و پل ارتباطی مناسب برای شرکت ها و موسسات عضو، خدمات پشتیبانی و تبادلات تجاری بین کسب و کارهای مختلف را در زنجیره ارزشی فراهم می آورد.

هدف اولیه این سامانه ایجاد فضایی مناسب برای انجام معاملات B2B بین عرضه کننده و تقاضا کننده (market place) بوده است.

از دیگر اهداف سامانه مهرپل از بین بردن خلاء اطلاعات جامع و یکپارچه در ارتباط با صنایع مختلف است تا کاربر بتواند در یک محیط تخصصی، انتخاب آگاهانه را تجربه نماید.

به همین منظور سعی شده است تا با استفاده از نیازسنجی خواسته های صنایع مختلف در ایران شرایطی مناسب و کارا برای کلیه اعضا فراهم گردد.

بخش های سامانه مهرپل عبارتند از :

چشم انداز سامانه مهرپل

کسب جایگاه و موقعیت برتر B2B در کشور و ارائه خدمات یکپارچه و هوشمند به بنگاه های اقتصادی 

ارزش ها ی سامانه مهرپل

ارزشهاي بنيادي حاكم بر فعاليتهاي شركت عبارتند از:

-  احترام به سلایق اعضاء و امانت داری از اطلاعات  

- رعایت اصل توسعه پایدار

- ایجاد فرصت در ثروت آفرینی پایدار برای همه ذینفعان

- توجه به تنوع، خلاقیت و نوآوری و الهام بخشی از پیشنهادات نوآورانه اعضا

- بهره گیری از دانش و فناوری های نو

مزیت رقابتی سامانه مهرپل :

ایجاد بازار تهاتر بین اعضا با کارت اعتباری مجازی بانک جهت تسهیل در خرید و فروش

دریافت مجموعه خدمات در زیر یک سقف

کمک به اشتغال زایی در کشور

افزایش توانمندسازی شرکت ها در یک بازار یکپارچه

سرعت در ارائه خدمات

کاهش هزینه در بستر فناوری اطلاعات