زبان فارسی مهرپل

پیشنهاد مهرپل برای بیمه انواع مشاغل

پیشنهاد مهرپل برای بیمه انواع مشاغل

 1.  نفت و پتروشیمی : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات/ ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه ماشین آلات صنعتی- بیمه  عمر و حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری- شکست ماشین آلات- باربری بیمه نامه مستمری( مکمل بازنشستگی)

 

 1. گاز : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه ماشین آلات صنعتی- بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری- شکست ماشین آلات، بیمه باربری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. برق و الکترونیک : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان  ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی - بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه لوازم و محصولات الکترونیک، باربری بیمه نامه مستمری ( مکمل بازنشستگی ) بیمه عمر گروهی

 

 1. راه و پل سازی : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان /  مسئولیت کارفرما  در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه ماشین آلات صنعتی- بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری- شکست ماشین آلات- بیمه مسئولیت مهندسی، باربری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. آب و فاضلاب : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری- بیمه مسئولیت مهندسی، باربری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. مخابرات : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری، باربری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. تاسیسات : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی - بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری-  باربری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. ساختمان : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، بیمه ابنیه، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. اتوماسیون و ابزارآلات : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. محیط زیست : آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. خودرو : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما  در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری، باربری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. معدن : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث ،  آتش سوزی ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه ماشین آلات بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)صنعتی- بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری- شکست ماشین آلات- بیمه مسئولیت مهندسی، باربری

 

 1. کشاورزی : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ،مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه ماشین آلات صنعتی/غیر صنعتی- بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)،بیمه عمر و سرمایه گذاری- شکست ماشین آلات- بیمه گلخانه، باربری

 

 1. خدمات مدیریت : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. رستوران و صنایع غذایی : مسئولیت مدیران رستوران در قبال کارکنان و مراجعین ،آتش سوزی تجهیزات، ساختمان ها و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. ثبت برند / شرکت : آتش سوزی ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. خدمات درمانی : بیمه مسئولیت مدیران فنی/ پزشکان/ پیراپزشکان/پرستاران در قبال کارکنان و مراجعه کنندگان، آتش سوزی تجهیزات درمانی/ ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. ایمنی حرفه ای و طب کار : بیمه مسئولیت مدیران فنی/ پزشکان/ پیراپزشکان/پرستاران در قبال کارکنان و مراجعه کنندگان و مددجویان، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. آزمایشگاه : بیمه مسئولیت مدیران فنی/ پزشکان/ پیراپزشکان در قبال کارکنان و مراجعه کنندگان، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. حقوقی و قراردادی : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، بیمه مسئولیت وکلا /دفترداران/ سردفترداران،  آتش سوزی ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. خدمات مالی : آتش سوزی ، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)-بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. دانش بنیان : آتش سوزی ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی : مسئولیت کارفرما در قبال ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)-بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. محصولات آرایشی و بهداشتی : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث و استفاده کنندگان، بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- آتش سوزی ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی، حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری-بیمه باربری

 

 1. نساجی : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث و استفاده کنندگان، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری /تولیدی و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی، حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)، بیمه باربری

 

 1. صنایع چوب : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث و استفاده کنندگان، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری تولیدی و مسکونی کارکنان و مدیران- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی، حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری،بیمه باربری

 

برای استفاده از خدمات بیمه در وبسایت ما به آدرس www.mehrpol.com ثبت نام کنید.

بیمه انواع مشاغل بیمه انواع مشاغل بیمه انواع مشاغل بیمه انواع مشاغل