به شرکت مهرکاناز خوش آمدید

مدت زمان ارسال محصول: 10 روز
مدت زمان بازگشت محصول: 7 روز
اطلاعات محصول:

این سوئیچ ها شامل یک فرستنده و یک گیرنده که تنها یک بیم فرستاده می شود. در صورت قطع شدن این بیم سیگنالی جهت حفاظت فرستاده می شود.