موضوع سرمایه گذاری محل سرمایه گذاری نوع سرمایه گذاری میزان و مبلغ سرمایه گذاری جزئیات بیشتر
کشاورزی سيستان و بلوچستان پروژه خاص 1000000000 مشاهده