موضوع سرمایه گذاری محل سرمایه گذاری نوع سرمایه گذاری میزان و مبلغ سرمایه گذاری جزئیات بیشتر
ساختمان تهران پروژه خاص 20000000000 مشاهده