عنوان ایده / اختراع دسته بندی ایده / اختراع کاربرد ایده / اختراع جزئیات بیشتر
عنوان طرح فناوری اطلاعات کامپیوتر کاربرد اختراع فناوری اطلاعات مشاهده