چشم انداز شرکت مهرپل

از آنجائیکه چشم انداز شرکت وضعیت مطلوب را در آینده تعریف می نماید و افق درازمدت را نمایش می دهد، این شرکت را برآن داشته که جهت تحقق اهداف و کسب موقعیت خود تصویری روشن از جایگاه آینده شرکت، جهت گیری، هویت، آرمان و چگونگی رسیدن به آن را به وضوح معین نماید. بنابراین سایت مهرپل چشم انداز خود را با عبارات ذیل تعیین و تمام همت خود را برای تحقق آن به کار خواهد گرفت.

  1. قرار گرفتن در جایگاه و موقعیت شرکت های برتر B2B کشور جهت معرفی خدمات و محصولات شرکت ها و موسسات و همچنین افزایش سهم بازار
  2. ایجاد یکپارچگی ارائه خدمات زیر یک سقف در زنجیره ارزش بین اعضا
  3. بهبود سطح رقابت پذیری وتوانمند سازی در بین شرکت های تولیدی،پیمانکاری،مشاوره فنی ، بازرسی فنی و تامین کنندگان ماشین آلات وتجهیزات
  4. ارتقای سطح خدمات شرکت ها و موسسات پشتیبانی و خدماتی در راستای نیاز جامعه
  5. سرعت در معرفی شرکت ها و موسسات عضو
  6. افزایش مشارکت شرکت های و کوچک و متوسط SME
  7. کمک به افزایش سهم صادرات خدمات مهندسی
  8. افزایش اشتغال از طریق معرفی کارآفرینان و مخترعان
  9. کاهش هزینه های فناوری اطلاعات شرکت ها و موسسات عضو از طریق شناسایی نیازهای آنها و افزودن به مجموعه خدمات سایت
  10. گامی در جهت ارائه خدمات مدیریت سبز