ارزش های شرکت

ارزشهاي بنيادي حاكم بر فعاليتهاي شركت عبارتند از:

  1. احترام به سلایق اعضاء و امانت داری از اطلاعات
  2. رعایت اصل توسعه پایدار
  3. خلق ارزشی پایدار برای اعضا از طریق یکپارچگی خدمات و ایجاد فرصت در ثروت آفرینی پایدار برای همه ذینفعان
  4. توجه به تنوع، خلاقیت و نوآوری و الهام بخشی از پیشنهادات نوآورانه اعضا
  5. بهره گیری از دانش و فناوری های نو