ماموریت شرکت

بیانیه ماموریت فلسفه وجودی شرکت مهرپل را به تصویر می کشد و معرف کسب و کار اصلی شرکت می باشد. براین اساس ماموریت شرکت مهرپل عبارت خواهد بود از :

1- ارائه بهترین سامانه در یافتن راه های مناسب و بهینه انجام کارها توسط اعضاء
2- موفق ترین سامانه در معرفی شرکت ها و موسسات
3- ایجاد زنجیره ارزشی جهت ارتباط درون شبکه ای بین اعضا
4- پیگیری مستمر برای پیش بینی و شناسایی نیازهای مشتریان
5- پوشش جغرافیایی وسیع از کشور
6- ارائه خدمات یکپارچه مبتنی بر فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به نیازهای شرکت ها و موسسات