02156870087

صنایع چوبی ایکیاس وطن

مدیرعامل :

آقای ناصر نظری

تلفن :

02156870087

ایمیل :

info@ikeasgroup.com

وب سایت :

mehrpol.com/IR8415