به کلوین خوش آمدید

 
 

تیم مدیران

کریم اله خدایی

مدیر عامل

عارف خدایی

رئیس هیئت مدیره

سیامک رحیمی

نائب رئیس هیئت مدیره

احمد حسینی

عضو هیئت مدیره

شایان خدایی

عضو هیئت مدیره