88615910-021

پشتیبانی صنایع

تهیه نقشه های اسکتماتیک تابلوهای کنترل ،حفاظت و توزیع بر اساس مدارک پایه و تک خطی ارائه شده،تهیه مدارک ساخت از جمله نقشه های فلزکاری،شینه کاری،چیدمان و جداول وایرینگ،تامین تجهیزات ساخت و مونتاژ مکانیکی و الکتریکی بر مبنای استانداردهای فنی و خصوصیات زیبایی

محصولات

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.