طلوع جویندگان آسیا

مدیرعامل :

آقای جمال آبادی

تلفن :

02177072139

ایمیل :

info@tja777.ir

وب سایت :

mehrpol.com/IR031