(021) 2200-1522

مهندسی و بازرگانی داکت

مدیرعامل :

آقای میری

تلفن :

(021) 2200-1522

ایمیل :

info@duct-ir.com

وب سایت :

mehrpol.com/IR۹۷01058010