به ساختمانی چو لاب خوش آمدید

تیم مدیران

حسن نیکویه

مدیر عامل

پریسا مژدهی

نائب رئیس هیئت مدیره

محمدصالح آذرسا

نائب رئیس هیئت مدیره