به ایران اروین خوش آمدید

تیم مدیران

نادر خورزاد

رئیس هیئت مدیره

پرویز عابدی

نائب رئیس هیئت مدیره

سیامک سلطانیان

عضو هیئت مدیره

غلامرضا عشقی پور

عضو هیئت مدیره

محمود تولائی

مدیر عامل