به رکیندژ خوش آمدید

تیم مدیران

شهریار صفی نژاد

عضو هیئت مدیره

ناصر حسن زاده

نائب رئیس هیئت مدیره

محمد خسرو شاهی

عضو هیئت مدیره

اسداله احمدی

مدیرعامل