به مهندسی رآورا خوش آمدید

تیم مدیران

کریم ملکی

رئیس هیئت مدیره

آرش ملکی

نائب رئیس هیئت مدیره

شبنم میرجلالی

عضو هیئت مدیره

فراز ملکی

عضو هیئت مدیره

بابک ملکی

مدیر عامل