به مرو آب توسعه خوش آمدید

تیم مدیران

رضا سرشار

نائب رئیس هیئت مدیره

جعفر حسین قلی زاده

رئیس هیئت مدیره

حامی محسنی مفیدی

مدیر عامل

مسعود معبودی افخم

عضو هیئت مدیره

رضا مدرس زاده

عضو هیئت مدیره