به ساختمانی شوسه خوش آمدید

تیم مدیران

مهدی درودیانی

رئیس هیئت مدیره

محسن درودیانی

نائب رئیس هیئت مدیره