به جهاد نصر همدان خوش آمدید

تیم مدیران

ملک مراد قیاسوند

مدیر عامل

مهدی ریاحی خرم

رئیس هیئت مدیره

سید عبدالحمید بهشتی روی

نائب رئیس هیئت مدیره

حسین تابیدانی

عضو هیئت مدیره

مصطفی عسگری

عضو هیئت مدیره

محمد علی حیدری دلگرم

عضو هیئت مدیره